>> หน้าแรก
>> บริการทำบัญชี
>> ราคาและโปรโมชั่น
>> ข่าวสารและข้อมูล
>> ติดต่อเรา
     
ยินดีต้อนรับ...
เข้าสู่เวบไซด์ วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป
รับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน
ธุรกิจ โทร.02-225-9735 หรือ
mobile 086-881-8051
Email : vr_acc@hotmail.com
 
 


สำนักงาน วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีและสอบบัญชี
มีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า 10 ปี
พร้อมให้คำแนะนำ รับปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ราคาทำบัญชีเริ่มต้นที่ 500 บาท


 

*** วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ***

ขั้นตอนและการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ติดต่อเรา)

 

          ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ
ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ
ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึง
มีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้
ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย

 

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ?

 

เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง?

 

เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?

 

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่?

 

เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง?

 

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร?

 

เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี?

 

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?

 

เงินได้พึงประเมินแต่ละกรณีจะคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด?

 

ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?

 

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด?

 

ยื่นแบบแสดงรายการได้ที่ไหน?

 

การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง?

 

หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชำระจะขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่

 

ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง?

 

บัญชีอัตราภาษี

 

การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง?

อัตราค่าธรรมเนียมยื่นภาษีและวางแผนภาษี
- ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาทต่อเดือน (ติดต่อเรา)


สนใจติดต่อ คุณยุพาพร โทร. 0-86881-8051, 0-2225-9735

 


   
 
advanced

Knowledge

มาตรฐานการบัญชี

ความรู้เรื่องภาษี

พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

มาตรฐานการสอบบัญชี

 

ฝึกอบรม

 

 

คอร์สสอนเสริมเพิ่มเกรด

คอร์สอบรมสำหรับทำงาน

คอร์สติว TA และ CPA

คอร์สติวสอบปริญญาโทและตรี

หน้าแรก      ทำบัญชี       อบรมบัญชี     ราคาและโปรโมชั่น         ติดต่อเรา
YourCompany.Com ? 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use