>> หน้าแรก
>> บริการทำบัญชี
>> ราคาและโปรโมชั่น
>> ข่าวสารและข้อมูล
>> ติดต่อเรา
     
ยินดีต้อนรับ...
เข้าสู่เวบไซด์ วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป
รับทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน
ธุรกิจ โทร.02-225-9735 หรือ
mobile 086-881-8051
Email : vr_acc@hotmail.com
 
 


สำนักงาน วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีและสอบบัญชี
มีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า 10 ปี
พร้อมให้คำแนะนำ รับปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ราคาทำบัญชีเริ่มต้นที่ 500 บาท


 

*** การจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ***

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด (ติดต่อเรา)

1. จองชื่อ
2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ผู้เริ่มก่อการขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
3. ส่งหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
4. จัดตั้งบริษัท
5. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบริษัท
6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักฐานและรายละเอียดประกอบการจัดตั้งบริษัทจำกัด

1. ชื่อบริษัท
2. เงินทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท 3 ฉบับ
4. วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ
5. กรรมการบริษัทจะมีกี่คน ใครบ้าง และมีอำนาจลงนามร่วมกันอย่างไร
6. ตราสำคัญของบริษัท
7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า - หลัง) ของผู้เริ่มก่อการ
ทั้ง 3 คนคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นกรรมการ
ผู้มีอำนาจจะต้องใช้ 4 ชุด
8. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้าน-
บัตรประชาชนฉบับจริงของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่พร้อมสำเนาที่ตั้งสถานประกอบการต้องมีทะเบียนบ้าน
ฉบับจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็น
เจ้าของอาคาร รูปถ่ายสถานประกอบการจริงและแผนที่ตั้ง

ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 8,000 บาท

กรณีจด VAT คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.- บาท

สนใจติดต่อ คุณยุพาพร โทร. 0-86881-8051, 0-2225-9735

 


   
 
advanced

Knowledge

มาตรฐานการบัญชี

ความรู้เรื่องภาษี

พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

มาตรฐานการสอบบัญชี

 

ฝึกอบรม

 

 

คอร์สสอนเสริมเพิ่มเกรด

คอร์สอบรมสำหรับทำงาน

คอร์สติว TA และ CPA

คอร์สติวสอบปริญญาโทและตรี

หน้าแรก      ทำบัญชี       อบรมบัญชี     ราคาและโปรโมชั่น         ติดต่อเรา
YourCompany.Com ? 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use